Aanmaning ontvangen:

In de aanmaning die u van ons ontvangen heeft staat vermeld aan welke schuldeiser u het bedrag moet betalen. Ook staat vermeld welk bedrag aan rente en kosten u verschuldigd bent. U kunt het bedrag het beste zo snel mogelijk betalen. U voorkomt daarmee verdere maatregelen en kosten. 

Uitgangspunt is dat u het verschuldigde bedrag ineens moet betalen. Als betaling ineens van de openstaande vordering niet mogelijk is, kunt u een voorstel doen voor een betalingsregeling. U moet dan wel inzicht verschaffen in uw financiële positie en duidelijk maken waarom u het bedrag niet ineens kunt betalen.

U kunt het verschuldigde bedrag per bank overmaken op een van onze bankrekeningnummers. U vindt de bankrekeningnummer onderaan de aanmaning die u van ons ontvangen heeft. Uw betaling wordt pas als betaling aangemerkt op het moment dat wij kennis hebben kunnen nemen van uw betaling. Vermeld bij de betaling altijd duidelijk het dossiernummer, omdat wij uw betaling anders niet kunnen verwerken.

U kunt het verschuldigde bedrag ook bij ons op kantoor betalen. Dat kan contant of per pin. Onze voorkeur gaat uit naar een pinbetaling.

Als betaling ineens van de openstaande vordering niet mogelijk is, kunt u een voorstel doen voor een betalingsregeling. U moet dan wel inzicht verschaffen in uw financiële positie en duidelijk maken waarom u het bedrag niet ineens kunt betalen.

Klik op “HOME” boven in het menu en klik vervolgens op het middelste blok met de titel “BETALINGSREGELING”. Vul het formulier volledig in voeg de gevraagde gegevens zoals loonstrook of uitkeringsspecificatie bij. U kunt deze gegevens uploaden. Als u meerdere schulden heeft kunt u dat bij opmerkingen aangeven. Uiteraard dient u ook daarvan bewijzen mee te sturen.

Nadat wij uw aanvraag voor een betalingsregeling ontvangen hebben, zullen wij deze in behandeling nemen en voorleggen aan onze opdrachtgever.

U zult dan een nieuwe aanmaning ontvangen voor het nog openstaande restantbedrag voor rente en/of incassokosten. Het restantbedrag dat vermeld staat op de aanmaning dient u binnen de gestelde termijn te betalen. Betaalt u niet binnen de gestelde termijn, zullen wij u dagvaarden om bij de rechter te verschijnen. Wij zullen aan de rechter vragen om u te veroordelen tot betaling van de rente en/of de incassokosten. De proceskosten zult u dan ook moeten betalen. U bent in dat geval honderden Euro’s meer kwijt. Laat het niet zover komen.

Betaalt u niet binnen de gestelde termijn zoals vermeld in de aanmaning die u van ons ontvangen heeft, zullen wij u dagvaarden om bij de rechter te verschijnen. Wij zullen aan de rechter vragen om u te veroordelen tot betaling van de openstaande vordering, de rente en de incassokosten. De proceskosten zult u dan ook moeten betalen. U bent in dat geval honderden Euro’s meer kwijt. Het vonnis zal aan u worden uitgereikt, waarna u alsnog binnen twee dagen moet betalen.  Doet u dat niet, dan zal de deurwaarder beslag leggen op uw inkomsten of bankrekening of uw inboedel. Laat het niet zover komen.

U moet incassokosten betalen omdat u een factuur niet dan wel niet tijdig heeft betaald. Uw schuldeiser heeft de onbetaalde factuur aan ons kantoor uit handen gegeven met de opdracht de openstaande factuur te incasseren. Uw schuldeiser heeft dus kosten moeten maken om alsnog betaling te verkrijgen ten aanzien van de openstaande factuur.

Deze kosten die uw schuldeiser aan ons moet betalen, worden buitengerechtelijke incassokosten genoemd. U dient deze buitengerechtelijke kosten aan de schuldeiser te vergoeden.

De wet is erg duidelijk over incassokosten; er wordt gesteld dat ‘redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte’ moeten worden vergoed als schade.

 • Over de eerste 2.500 Euro, 15% incassokosten;
 • Over de volgende 2.500 Euro, 10%;
 • Over de volgende 5.000 Euro, 5%;
 • Over de volgende 190.000 Euro, 1%;
 • Over het resterende bedrag 0,5%.
 • Minimaal € 40,- en maximaal 6.775 Euro aan incassokosten.

Eventueel een verhoging vanwege het feit dat er btw over de buitengerechtelijke kosten wordt gerekend.

Heeft de onbetaalde factuur betrekking op een overeenkomst tussen twee bedrijven dan is het mogelijk dat in de overeenkomst een afwijkend tarief staat ten aanzien van de buitengerechtelijke incassokosten. Bijvoorbeeld 15% incassokosten over de gehele openstaande factuur.

Bel niet naar ons kantoor, maar stuur een e-mail naar info@gln.nl en geef daarin aan waarom u van mening bent dat u niet hoeft te betalen. Stuur eventueel papieren mee waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen. Wij zullen uw e-mail doorsturen naar onze opdrachtgever en zullen vragen om een reactie op uw e-mail. U krijgt daarna weer bericht van ons.

Wij bieden u gratis de mogelijkheid om uw dossier(s) online te bekijken. Uw digitale dossier met de naam “MIJN DOSSIER” geeft u altijd en overal actueel inzicht in het openstaande saldo. Daarnaast kunt u vanuit het digitale dossier betalingen uitvoeren via iDEAL. Betalingskenmerken worden automatisch ingevuld. Is betaling in één termijn voor u onmogelijk? Dan kunt u een betalingsvoorstel doen. Betalingen tijdens de behandeling van het dossier zijn online zichtbaar. Ook kunt u in uw dossier inhoudelijk reageren of vragen stellen.

Wilt u van de mogelijkheid gebruik maken om uw dossier online te bekijken, stuur dan een e-mail naar info@gln.nl met het verzoek om inloggegevens voor “MIJN DOSSIER” te ontvangen. Stuur een duidelijke kopie van uw identiteitsbewijs mee, zodat wij kunnen controleren dat u ook daadwerkelijk de persoon bent die gerechtigd is om toegang te krijgen tot het digitale dossier.

Als u het niet eens bent met hetgeen in de dagvaarding staat vermeld, is het noodzakelijk dat u in actie komt. U kunt tijdens de terechtzitting bij de Kantonrechter zelf mondeling verweer voeren tegen de ingestelde vordering. U heeft daarvoor geen advocaat nodig. U kunt uw verweer echter ook op papier zetten en naar de rechter sturen. Zorg wel dat de rechtbank uw schriftelijk verweer tijdig ontvangt. In de dagvaarding kunt u lezen op welke dag en welk tijdstip de rechter de zaak zal behandelen.  

Als u niets doet, zult u bij verstek veroordeeld worden. Met de andere woorden; de schuldeiser zal de vordering zoals omschreven in de dagvaarding integraal toegewezen krijgen, tenzij de rechter de vordering onrechtmatig dan wel ongegrond voorkomt.  

Dagvaarding ontvangen:

In de dagvaarding die u van ons ontvangen heeft, staat vermeld aan welke schuldeiser u het bedrag moet betalen. Ook staat vermeld wat de grondslag van de openstaande vordering is en welk bedrag aan rente en kosten u verschuldigd bent. 

U kunt het bedrag het beste zo snel mogelijk betalen om de rechtszaak te voorkomen.

U kunt het verschuldigde bedrag per bank overmaken op een van onze bankrekeningnummers. U vindt de bankrekeningnummer onderaan de aanmaning die u van ons ontvangen heeft. Uw betaling wordt pas als betaling aangemerkt op het moment dat wij kennis hebben kunnen nemen van uw betaling. Vermeld bij de betaling altijd duidelijk het dossiernummer, omdat wij uw betaling anders niet kunnen verwerken. U kunt het verschuldigde bedrag ook bij ons op kantoor betalen. Dat kan contant of per pin. Onze voorkeur gaat uit naar een pinbetaling.

Nadat wij uw betaling van het totaal verschuldigde bedrag inclusief alle kosten tijdig (dat wil zeggen) vóór de terechtzitting ontvangen hebben, kunnen wij de zaak bij de rechtbank intrekken. U voorkomt daarmee griffierechten en verdere maatregelen en kosten.

Als betaling ineens en in zijn geheel van de openstaande vordering voor de terechtzitting niet mogelijk is, kunt u een voorstel doen voor een betalingsregeling. U moet dan wel inzicht verschaffen in uw financiële positie en duidelijk maken waarom u het bedrag niet ineens kunt betalen. U kunt bij de volgende vraag lezen wat u moet doen als u een betalingsregeling wilt treffen.

Wij maken u er wel uitdrukkelijk op attent dat de rechtszaak gewoon door zal gaan en niet zal worden ingetrokken. 

U kunt de rechtszaak nog voorkomen. U moet dan wel vóór de terechtzitting het volledig verschuldigde bedrag inclusief alle kosten betalen.

Let op! Als u het verschuldigde per bank overmaakt  dan dient u er rekening mee te houden dat het enkele dagen kan duren om de overschrijving te verwerken. Uw betaling wordt dus pas als betaling aangemerkt op het moment dat het bedrag op onze bankrekening is bijgeschreven.

Als u het niet eens bent met hetgeen in de dagvaarding staat vermeld, is het noodzakelijk dat u in actie komt. U kunt tijdens de terechtzitting bij de Kantonrechter zelf mondeling verweer voeren tegen de ingestelde vordering. U heeft daarvoor geen advocaat nodig. U kunt uw verweer echter ook op papier zetten en naar de rechter sturen. Zorg wel dat de rechtbank uw schriftelijk verweer tijdig ontvangt. In de dagvaarding kunt u lezen op welke dag en welk tijdstip de rechter de zaak zal behandelen.  

Als u niets doet, zult u bij verstek veroordeeld worden. Met de andere woorden; de schuldeiser zal de vordering zoals omschreven in de dagvaarding integraal toegewezen krijgen, tenzij de rechter de vordering onrechtmatig dan wel ongegrond voorkomt.  

De rechter kan en mag geen regeling met u treffen. Als u dus uitsluitend verweer voert omdat u een betalingsregeling wilt treffen of omdat u van mening bent dat u onterecht geen betalingsregeling mag treffen, dan heeft reageren c.q. verweer voeren op de zitting geen zin.

In het vonnis van de rechter staat vermeld welke bedragen u dient te betalen.

Als u tijdens de procedure verweer heeft gevoerd, ontvangt u naar aanleiding van het vonnis een brief van ons kantoor met een kopie van het vonnis. In de brief staat vermeld welk bedrag u dient te betalen en binnen welke termijn.

Als u binnen de gestelde termijn het volledige bedrag betaalt, is de zaak daarmee afgedaan.

Betaalt u niet, niet tijdig of niet volledig of heeft u geen verweer gevoerd, dan zal de deurwaarder bij u langskomen om het vonnis aan u uit te reiken. Daarbij zal hij formeel bevel doen om aan de inhoud van het vonnis te voldoen.

Als u geen gevolg geeft aan het bevel van de deurwaarder, moet u rekening houden met het feit dat de deurwaarder het vonnis ten uitvoer zal leggen. Dat betekent dat er beslag gelegd zal worden op uw inkomen, bankrekening of inboedel.

Huurachterstand:

Het is van groot belang dat u onmiddellijk in actie komt. Neem direct telefonisch contact op met ons kantoor (088-8500500) en vraag naar de afdeling huurzaken. Langskomen op kantoor om de kwestie aangaande de huurachterstand persoonlijk te bespreken kan uiteraard ook.

Misschien is er nog mogelijk om een betalingsregeling te treffen, zodat voorkomen kan worden dat u uw woning moet verlaten.

Of er een betalingsregeling getroffen kan worden is ondermeer afhankelijk van de omvang van de huurachterstand en de hoogte van de maandelijkse aflossingen die u kunt betalen. Een ander belangrijk aspect in dit verband is, of dit de eerste keer is of dat u reeds vaker bent veroordeeld wegens huurachterstand.

Wij zullen moeten overleggen met de woningcorporatie of zij in dit stadium nog bereid zijn om een betalingsregeling met u te treffen.

Als u niets doet, zal de deurwaarder een aanzegging ontruiming aan u uitreiken. In deze aanzegging ontruiming staat op welke datum en tijdstip hij de woning dwangmatig zal ontruimen met behulp van de politie en een ontruimingsploeg.

De deurwaarder heeft u middels een aanzegging ontruiming formeel laten weten op welke datum en op welk tijdstip uw woning dwangmatig ontruimd wordt.

Als u de volledige huurachterstand inclusief rente en kosten betaalt, is de kans groot dat de woningcorporatie zal afzien van de ontruiming zodat u mag blijven wonen, tenzij de woningcorporatie een specifieke reden heeft om de ontruiming toch door te zetten. Bijvoorbeeld omdat er telkens sprake is van huurachterstand en dit niet de eerste keer is dat u door de rechter veroordeeld bent.

Als u niet in staat bent om de volledige huurachterstand inclusief rente en kosten te betalen en het treffen van een betalingsregeling ook niet meer tot de mogelijkheden behoort, dan is het verstandig om de woning zelf te leeg te halen en de woning te verlaten en de sleutels in te leveren bij de woningcorporatie. Daarmee voorkomt u namelijk een enorm bedrag aan kosten. 

Als de rechter de huurovereenkomst heeft ontbonden en de ontruiming van de woning heeft toegewezen op grond van een andere reden dan huurachterstand, bijvoorbeeld omdat er sprake is van overlast of hennepteelt of een andere reden, dan zal de ontruiming hoe dan ook doorgaan. 

Als u de woning niet zelf leeghaalt en verlaat, zal de deurwaarder de woning in opdracht van de woningcorporatie dwangmatig ontruimen met behulp van politie en een ontruimingsploeg. Uw inboedel zal door de deurwaarder aan de openbare straat worden geplaatst. Het mag duidelijk zijn dat als uw inboedel op straat staat, er een grote kans bestaat op schade en/of diefstal van uw spullen. U bent zelf verantwoordelijk voor het van de straat halen van uw inboedel. Het aan de openbare straat plaatsen van een inboedel in het kader van een ontruiming is namelijk in strijd met het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening. De deurwaarder is daarvoor nimmer aansprakelijk, omdat de deurwaarder verplicht is het vonnis te van de rechter ten uitvoer te leggen.

Als u zelf niet zorg draagt voor de afvoer van uw inboedel, zal de verhuurder uw inboedel afvoeren. U loopt dan grote kans dat uw inboedel direct dan wel binnen twee weken vernietigd zal worden.

De kosten van de dwangmatige  ontruiming zullen op u worden verhaald.

Nee de huurschuld blijft bestaan. De schuld is zelfs nog hoger geworden omdat u de kosten van de dwangmatige ontruiming ook moet betalen.

De gerechtsdeurwaarder heeft uw woning dwangmatig ontruimd en heeft uw inboedel uit de woning laten verwijderen en aan de openbare straat laten plaatsen. De gerechtsdeurwaarder is niet aansprakelijk wat er met de inboedel gebeurt vanaf het moment dat de inboedel aan de openbare straat staat. Ook de verhuurder is niet aansprakelijk. Conform artikel 556 lid 3 Rv. draagt het college van B&W (ten laste van de executant) zorg voor de afvoer en opslag. Dit lid maakt het college van B&W verantwoordelijk voor het meevoeren en opslaan van ontruimde zaken na een woningontruiming.

Loonbeslag & beslagvrije voet:

Als u van mening bent dat wij uw beslagvrije voet verkeerd hebben berekend, kunnen wij deze uiteraard herberekenen. Daarvoor hebben wij echter wel informatie nodig. U moet ons informeren over:        

 • de hoogte van uw ziektekostenverzekering;
 • de hoogte van uw huur of hypotheek;
 • de hoogte van de zorgtoeslag en/of huurtoeslag.

Bij de papieren betreffende het beslag op uw inkomen die wij hebben overhandigd, zat ook een vragenlijst. Vul deze vragenlijst alsnog volledig in en stuur deze naar ons op.  Het is heel belangrijk dat u de vragen compleet en correct beantwoordt. U zult moeten aantonen dat uw antwoorden correct zijn. Stuur daarom bijvoorbeeld (bank)afschriften en/of loonstroken mee als bewijs. Zodat de deurwaarder zeker weet dat uw antwoorden correct zijn en dat u de beslagvrije voet ontvangt die hoort bij uw persoonlijke situatie. 

Bezwaren ten aanzien van de beslagvrije voet die niet deugdelijk onderbouwd zijn en waarbij geen bewijsstukken zijn overgelegd, kunnen wij niet in behandeling nemen.

Als een deurwaarder in het bezit is van een vonnis of dwangbevel mag hij beslag leggen op uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken.

De deurwaarder moet altijd rekening houden met uw beslagvrije voet. Uw beslagvrije voet is het gedeelte van uw loon of uitkering dat u nodig heeft om van te kunnen leven. Uw werkgever of uitkeringsinstantie maakt aan u de beslagvrije voet over. De rest van uw loon gaat rechtstreeks naar de deurwaarder, net zolang totdat u de hele schuld heeft betaald.

Een deurwaarder mag bij een derdenbeslag (loonbeslag) niet uw hele inkomen inhouden. In de wet staat dat de deurwaarder een gedeelte van uw inkomen moet vrij houden. Dit deel heet de beslagvrije voet. Daarvan moet u uw vaste lasten betalen. Het inkomen boven de beslagvrije voet moet door uw werkgever of de uitkerende instantie aan de deurwaarder worden overgemaakt om uw schuld af te lossen.

De beslagvrije voet is voor iedereen anders. De basis voor uw beslagvrije voet is 95% van de bijstandsnorm. De deurwaarder moet rekening houden met uw persoonlijke situatie. Er wordt gekeken naar uw:

 • gezinssamenstelling
 • inkomen
 • woonlasten
 • zorgkosten
 • toeslagen van de Belastingdienst

Het is dus van groot belang om de deurwaarder zoveel mogelijk informatie te verschaffen ten aanzien van bovenstaande zaken, zodat de deurwaarder een juist berekening kan maken. Stuur van alle zaken bewijsstukken mee zoals bijvoorbeeld huurcontract, zorgpolis, papieren belastingdienst m.b.t. toeslagen etc. etc..

Klik hier om uw beslagvrije voet te berekenen.

Ja, dit kan én dit mag ook. Als meerdere deurwaarders beslag leggen, verandert uw beslagvrije voet niet. Uw beslagvrije voet geldt voor alle deurwaarders. De eerste deurwaarder, die beslag legt op uw inkomen, registreert dit beslag in het beslagregister. Een tweede deurwaarder kan in dit register zien dat er beslag ligt. De tweede deurwaarder kan zich vervolgens melden bij de eerste deurwaarder. Ditzelfde geldt voor alle opvolgende deurwaarder. Samen moeten zij het deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet ligt delen.

In principe geldt er een beslagverbod voor toeslagen, behalve in de volgende situaties:

 • De verhuurder kan vanwege een huurschuld beslag op de huurtoeslag leggen.
 • De zorgverzekeraar kan vanwege een premieschuld voor de basisverzekering beslag op de zorgtoeslag leggen (Dit geldt niet voor de aanvullende verzekering).
 • Een kinderopvanginstelling kan vanwege een kinderopvangschuld beslag op de kinderopvangtoeslag leggen.

In de wet (artikel 45 Awir) staat namelijk dat beslag op toeslagen mogelijk is voor: “een vordering tot nakoming van een betalingsverplichting wegens een geleverde prestatie waarbij de betalingsverplichting ter zake van die prestatie oorzaak is voor de tegemoetkoming”

Wanneer geldig beslag is gelegd op een toeslag, valt de gehele toeslag onder het beslag. Er geldt in beginsel geen beslagvrije voet. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 25 april 2017 een arrest gewezen waarin is aangegeven dat een beslagvrije voet niet hoeft worden toegepast op zorgtoeslag.

U bent verplicht om mee te werken aan de uitvoering van het loonbeslag. U bent verplicht om het deel van het salaris dat boven de beslagvrije voet ligt in te houden en over maken aan de deurwaarder. 

Om het voor de deurwaarder mogelijk te maken om vast te stellen wat u als werkgever moet inhouden ontvangt u bij de beslaglegging een formulier (de zogenaamde verklaring derdenbeslag) waarin u moet invullen wat de inkomsten van de betrokkene zijn. Dit formulier moet u uiterlijk na twee weken retourneren aan deurwaarder. 

Doet u dat niet, dan bent u in verzuim en zal de deurwaarder u in gebreke stellen. Weigert u dan nog steeds om uw medewerking te verlenen, dan zal de deurwaarder u dagvaarden en zult u door de rechter veroordeeld worden tot betaling van het bedrag dat uw werknemer op dat moment verschuldigd is.

Retourneert u de verklaring, maar houdt u de verschuldigde bedragen niet in of draagt u deze niet af, dan kan de deurwaarder u dagvaarden tot betaling van de bedragen die u tot dat moment had moeten inhouden en afdragen.

Deze maatregelen zijn door de wetgever mogelijk gemaakt om de werkgever te verplichten mee te werken aan een loonbeslag. De kosten die dit voor de werkgever met zich mee brengen kunt u niet op iemand verhalen.

Als er meerdere beslagen op het loon van een medewerker zijn gelegd, is de eerst beslag leggende deurwaarder de zogeheten coördinerende deurwaarder. De coördinerende deurwaarder zorgt ervoor dat de inkomsten verdeeld worden over de verschillende beslagleggers. Hij/zij houdt daarbij rekening met de preferentie van de schuldeisers en bewaakt de beslagvrije voet.

 

 

 

Aanvraag betalingsregeling bewindvoerder

Als bewindvoerder kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken. Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Gegevens debiteur

Gegevens bewindvoerder

Inkomsten / Uitgaven

Als debiteur kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat debiteur ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie van debiteur mee te zenden met deze aanvraag. Heeft debiteur variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Schulden

Geef inzicht in de totale schuldenlast door onderstaande gegevens in te vullen:

Uw voorstel

Aanvraag betalingsregeling

U kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken.Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Uw personalia

Uw adresgegevens

Uw contactgegevens

Inkomsten / Uitgaven

Als u kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat u ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te zenden met deze aanvraag. Heeft u variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Overige schulden

Als u naast deze openstaande schuld nog andere schulden heeft, kunt u onderstaand aangeven hoeveel schuldeisers u nog meer heeft en hoe hoog het totale bedrag aan schulden is:
U moet bewijsstukken van de overige schulden meezenden met deze aanvraag.

Uw voorstel

Direct betalen

Om het u gemakkelijk te maken kunt u hier via Ideal een betaling aan ons doen. Vul alle velden van dit formulier in. Zorg er voor dat u het dossiernummer en het bedrag extra goed controleert.

Let op !

Op het moment dat u klikt op de betalen knop wordt u doorgestuurd naar een beveiligde website waar de betaling zal plaatsvinden. Controleer of deze website begint met: https://www.mollie.com


wIJ HEBBEN UW AANVRAAG VOOR EEN BETALINGSREGELING IN GOEDE ORDE ONTVANGEN

Wij zullen uw aanvraag voor een betalingsregeling, waarbij u de vordering in termijnen kunt betalen, onmiddellijk in behandeling nemen.

De verwerking en behandeling van uw aanvraag kan enige tijd duren omdat wij moeten overleggen met onze opdrachtgever of uw voorstel akkoord is.

Het heeft geen zin om onmiddellijk of kort na indiening van uw aanvraag telefonisch contact op te nemen met ons kantoor met de vraag of er al iets bekend is. Dat werkt slechts vertragend omdat onze medewerkers al die telefoongesprekken moeten afhandelen.