De Wet Kwaliteit Incassodienstverlening

Vanaf 1 april 2024 moeten incassodienstverleners voldoen aan strikte kwaliteitseisen en zich verplicht laten registreren. Deze verplichtingen worden opgelegd door de Wet Kwaliteit incassodienstverlening (WKI), waarmee de incassobranche voor het eerst van overheidswege gereguleerd wordt in Nederland.

In 2015 heeft de Autoriteit Consument en Markt diverse problemen vastgesteld binnen de incassobranche met betrekking tot vorderingen op consumenten. De voornaamste problemen omvatten het innen van onterechte of verjaarde vorderingen, ongegronde kosten in rekening brengen zonder specificatie, en het uitoefenen van druk op consumenten om vorderingen te betalen.

De Wet Kwaliteit incassodienstverlening is bedoeld om mensen met schulden beter te beschermen en schuldeisers meer inzicht te geven in de diensten die incassodienstverleners kunnen bieden. De wet moet ook leiden tot minder onprofessionele en ongeoorloofde praktijken binnen de incassobranche. Bovendien wordt het stapelen van incassokosten over termijnvorderingen beperkt.

Registratieverplichting
Met de invoering van de WKI wordt een registratieverplichting ingevoerd voor partijen die zich bedrijfsmatig bezighouden met buitengerechtelijke incassowerkzaamheden. Deze verplichting geldt alleen voor incassodienstverleners en dus niet voor incasso-afdelingen van andere bedrijven.

Cumulatieregeling
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WKI mochten er incassokosten in rekening worden gebracht over elke vervallen periodieke vordering voorvloeiende uit dezelfde overeenkomst (bijv. maandabonnement), hetgeen kan leiden tot onevenredige kosten. Om dit aan te pakken, wordt geadviseerd om incassokosten te cumuleren, wat betekent dat aparte incassokosten voor elke vordering niet langer mogelijk zullen zijn. De incassokosten mogen maximaal €140 euro per zes maanden bedragen als de maandelijkse vordering of het termijnbedrag lager is dan €266,67. Over de eerste termijn mag € 40,00 in rekening worden gebracht over de volgende vijf niet betaalde maandelijkse termijnen mag slechts nog € 20,00 per termijn in rekening worden gebracht. De cumulatieregeling ter beperking van de incassokosten zal echter eerst vanaf 1 oktober 2024 van kracht zijn, om de incassodienstverleners in staat te stellen de automatisering aan te passen aan deze nieuwe complexe regeling.

Kwaliteitseisen
De WKI stelt verschillende kwaliteitseisen, die later nog nader gespecificeerd kunnen worden. Op dit moment vereist de wet dat incassodienstverleners voldoende bekwaam zijn en regelmatig bijscholing volgen. Deze eisen zijn bedoeld om consumenten te beschermen en de concurrentie en innovatie binnen de incassosector niet onnodig te beperken.

Transparant
Daarnaast moeten incassodienstverleners transparant zijn over de opbouw van vorderingen en ervoor zorgen dat werkzaamheden op een deugdelijke manier worden uitgevoerd en gedocumenteerd. Ze moeten correct omgaan met zowel schuldenaren als schuldeisers en zorgen voor adequate informatievoorziening. Deze normen moeten leiden tot een verhoogd vertrouwen in geregistreerde incassodienstverleners.

Klachten- en geschillenregeling
De WKI vereist dat incassodienstverleners een klachtenregeling hebben. In eerste instantie moeten klachten intern worden opgelost; als dit niet lukt, kan de klager naar een geschillencommissie stappen. Incassodienstverleners zijn verplicht om zich aan te sluiten bij een geschillenregeling. Klachten die niet adequaat worden opgelost, kunnen worden gemeld bij toezichthoudende instanties zoals de ACM en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Conclusie
Vanaf 1 april 2024 zullen er aanzienlijke veranderingen plaatsvinden voor incassodienstverleners, wat consumenten beter zal beschermen tegen onzorgvuldige en ongeoorloofde incassopraktijken. Voor ons als gerechtsdeurwaarders zal er -behoudens de cumulatieregeling- weinig veranderen, omdat wij al voldoen aan strenge wet- en regelgeving die geldt voor gerechtsdeurwaarders. Dit benadrukt opnieuw waarom u beter af bent bij een gerechtsdeurwaarder voor het incasseren van uw openstaande vordering.

Aanvraag betalingsregeling bewindvoerder

Als bewindvoerder kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken. Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Gegevens debiteur

Gegevens bewindvoerder

Inkomsten / Uitgaven

Als debiteur kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat debiteur ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie van debiteur mee te zenden met deze aanvraag. Heeft debiteur variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Schulden

Geef inzicht in de totale schuldenlast door onderstaande gegevens in te vullen:

Uw voorstel

Aanvraag betalingsregeling

U kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken.Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Uw personalia

Uw adresgegevens

Uw contactgegevens

Inkomsten / Uitgaven

Als u kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat u ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te zenden met deze aanvraag. Heeft u variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Overige schulden

Als u naast deze openstaande schuld nog andere schulden heeft, kunt u onderstaand aangeven hoeveel schuldeisers u nog meer heeft en hoe hoog het totale bedrag aan schulden is:
U moet bewijsstukken van de overige schulden meezenden met deze aanvraag.

Uw voorstel

Direct betalen

Om het u gemakkelijk te maken kunt u hier via Ideal een betaling aan ons doen. Vul alle velden van dit formulier in. Zorg er voor dat u het dossiernummer en het bedrag extra goed controleert.

Let op !

Op het moment dat u klikt op de betalen knop wordt u doorgestuurd naar een beveiligde website waar de betaling zal plaatsvinden. Controleer of deze website begint met: https://www.mollie.com


wIJ HEBBEN UW AANVRAAG VOOR EEN BETALINGSREGELING IN GOEDE ORDE ONTVANGEN

Wij zullen uw aanvraag voor een betalingsregeling, waarbij u de vordering in termijnen kunt betalen, onmiddellijk in behandeling nemen.

De verwerking en behandeling van uw aanvraag kan enige tijd duren omdat wij moeten overleggen met onze opdrachtgever of uw voorstel akkoord is.

Het heeft geen zin om onmiddellijk of kort na indiening van uw aanvraag telefonisch contact op te nemen met ons kantoor met de vraag of er al iets bekend is. Dat werkt slechts vertragend omdat onze medewerkers al die telefoongesprekken moeten afhandelen.